Информация за събрание

24-06-2018
На 25 юли от 9.00 в залата на Парчевич, 7 (бив. ВМТ Орбита") ще се проведе редовно общо събрание при следния дневен ред.
1. Одобряване на дневния ред и утвърждаване на списъка на членовете; 2. Приемане на отчет на УС за дейността през изминалия период; 3. Утвърждаване на доклад  по чл. 40 от ЗЮЛНЦ; 4. Приемане на финансов отчет и баланс и бюджет за 2018; 5. Обдъждане и приемане на насоки и план за дейността през текущата година;6. Обсъждане на проблеми и функциониране на ДАНО Центъра.
Дневният ред и материалите са обсъдени на заседание на УС на 26 март 2018.