Информация

27-05-2019
На 28 юни 2019 от 09.00 ще се проведе отчетно-изборно събрание при следния дневен ред: 1. Одобряване списъка на редовните и новоприети членове; 2. Отчет на УС за дейността и оснобождаване на членовете му от отговорност;3. Приемане на доклад за дейността, съгласно изискванията на чл. 40 от ЗЮЛНЦ;4. Приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2018 и повторно приемане на отчет за 2017 по искане на АП-ТР (указания от 06 08 2018); 5. Приемане насоки за дейността през 2019; 6. Определяне на размера на чл. внос за различните категории членове; 7. Приемане на бюджет за 2019; 8.Избор на нов УС; 9. Промени в устава; 10. Обсъждане на създаване на изследователска група (център) по наследство; 11. Вземане на решения за участие в организации със сродна дейност. Събранието ще се проведе в заседателната зала 305 на ул. Шипка,34. Материалите за събранието могат да бъдат получени по е-път. Поканата е предадена за публикуване в АП-ТР.
image