Общо събрание

16-07-2015
С решение на СГС от 1.07.2015 е утвърден новият Управителен съвет. Във връзка с необходимостта от актуализиране на част от разпоредбите на Устава на Сдружението, на свое извънредно заседание на 16 07 2015 УС взе решение за свикване на Общо събрание при следния дневен ред. 1. Промени в Устава; 2. Вземане на решение за колективно членсто в други НПО; 3. Разни. Събранието ще се проведе на 16 август 2015 от 8.00 часа в заседателната зала на ул. Парчевич, 7,ет.1. Материалите са на разположение в офиса. От Управителния съвет.