СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГОДИШНО СЪБРАНИЕ

23-04-2015
На 24 05 2015, от 13.00 часа в заседателната зала на ул. Парчевич, 7 в офиса на ВМТ "Орбита" ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1.Одобряване на списъка на редовните и новоприети членове. 2. Отчет за дейността на Управителния съвет и Franck Muller Mariner Replica освобождаване на членовете му от отговорност. 3. Приемане на доклад за дейността, съгласно изискванията на чл.40 от ЗЮЛНЦ; 4. Приемане на годишния отчет и баланс 5. Приемане на насоки за дейността през 2015/2016. 6. Определяне на размер на членския внос за различните категории членове. 7.Приемане на бюджет на сдружението за 2015 и 8.Избор на УС; 9. Разни Веднага след това ще се проведе и заседания на новия управителен съвет. Материалите са на разположение в офиса.