Обява

20-04-2013
Управителният съвет кани редовните членове на Сдружението на Общо събрание на 24 05 2013, от 11.00 часа в заседателната зала на ул. Рачо Димчов, 6, ет.1 (зала на Сдружение Знам и мога) При следния дневен ред: 1. Одобряване на списъка на редовните и новоприети членове. 2. Отчет за дейността на Управителния съвет и освобождаване на членовете му от отговорност. 3. Приемане на доклад за дейността, съгласно изискванията на чл.40 от ЗЮЛНЦ; 4. Приемане на годишния отчет и баланс 5. Приемане на насоки за дейността през 2013. 6. Определяне на размер на членския внос за различните категории членове. 7. Приемане на бюджет на сдружението за 2013 и Временни правила за ползване на имуществото на НДБН. 8. Избор на нов УС. Материалите са на разположение в офиса на НДБН.