"Дизайнерското мислене" в туризма -семинар за обучение на учители от облсат Смолян

15-06-2012
В началото на м. юни Сдружение "Знам и мога"съвместно с Асоциацията на родопските общини проведе няколкодневен семинар в ДАНО Центъра. Експерти от Испания обучаваха преподаватели по икономика, туризъм и англисйки език от общинските училища на област Смолян как са използват за обучение социалните медии. На откриването присъсва зам. кметът на Община Смолян М. Захариев. проектът ще продължи работата си презвтората половина на м. октомврия.