Васил Николов

Член на УС

През 1976 г. Васил Николов завършва история, специализация археология в СУ “Св. Климент Охридски”, а през 1982 г. кандидат на историческите науки (доктор по история), Археологически институт с музей - БАН; тема на дисертацията е Орнаментация на рисуваната раннонеолитна керамика от българските земи. 1998 г. става доктор на историческите науки, темата на дисертацията му е: Проучвания върху неолитната керамика в Тракия. Керамичните комплекси Караново II-III, III и III-IV в контекста на Северозападна Анатолия и Югоизточна Европа.
През 1984-1990 г. научен сътрудник, Секция за праистория - Археологически институт с музей – БАН. От 1990-1999г. е старши научен сътрудник ІІ ст., Секция за праистория художествени галерии” в Министерство на културата. От 1999 г. е старши научен сътрудник І ст., Секция за праистория - Археологически институт с музей – БАН, през 1989-1999 г. е ръководител на Секция за праистория - Археологически институт с музей – БАН. От 1999-2003 г. е заместник-директор на Археологически институт с музей - БАН, а от 2003 г. до 2007 -  директор.
Сферата на научните му интереси са новокаменна, каменно-медната и ранна бронзова епоха (VІ-ІІІ хил. пр. Хр.) в българските земи, Северозападна Мала Азия и Югоизточна Европа. Участник е в множество археологически разкопки. Автор на статии, студии и монографии.

Адрес: Археологически институт с музей-БАН, ул. "Съборна" 2, София 1000

e-mail: vnikolov@dreambg.com