Боряна Христова

Учредител

Родена на 21 октомври 1952 г. в гр. София. През 1975 г. завършва СУ “Св. Кл. Охридски” със специалностите Българска филология и Английска филология, през 1983 г. защитава кандидатска /докторска/ дисертация на тема “Рилският книжовен център през ХV век”, през 1987 г. се хабилитира и става доцент; 1996 г. защитава дисертация за “доктор на филологическите науки” на тема “Владислав Граматик”, посветена на един от най-големите балкански книжовници от ХV век; 1998 г. – избрана е за професор.
От май 1998 г.  досега е Директор на Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и от 1994 г. – досега е преподавател в Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, катедра “Библиотечно-информационни науки и културна политика”.
Участва като експерт във всички национални научни и други програми, свързани с ролята на библиотеката и книгата в съвременното общество, както и в редица международни програми като “Паметта на света” и “Четене за всички” на ЮНЕСКО, програма за опазването на библиотечните фондове и други програми на “Отворено общество”, на международната библиотечна асоциация IFLA и др.
Има над 150 публикации в научни издания, издания на средновековни текстове, доклади на национални и международни научни форуми, рецензии и др.