ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
“БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”

 

МОЛБА

 

За приемане на колективен член на Сдружение Национално движение “Българско наследство”

 

от
точно и пълно наименование на юридическото лице

регистрирано с решение на ,

окръжен съд по ф.д. №

Адрес
седалище и адрес на управление

Телефон , данъчен номер ,

БУЛСТАТ

e-mail

представлявано от

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        Моля, представляваното от мен да бъде прието за колективен член на Сдружение Национално движение “Българско наследство”.
        Представям копие от решение на Управителния орган, на което е взето решение за участие в сдружението.

 

 

Дата: 

С уважение: