ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
“БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”

 

МОЛБА

 

за приемане на индивидуален член на Сдружение Национално движение “Българско наследство”

 

от

ЕГН , гражданство 

Адрес ,

Телефон

e-mail

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        Моля, да бъда приет за индивидуален член на Сдружение Национално движение “Българско наследство”.
        Декларирам, че приемам условията на Устава и целите на сдружението, както и че ще плащам редовно членския си внос.

 

 

Дата: 

С уважение: